Regulaminy aukcji i konkursu SOOT

 

Regulamin uczestnictwa w konkursach ofert na usługi przewozowe, organizowanych przez

C.M.C. Sp. z o.o.

1. Postanowienia Ogólne

Niniejszy regulamin reguluje następujące sprawy:

dopuszczenie Dostawcy do udziału w Konkursie Ofert,

zasady postępowania ofertowego w ramach Konkursu Ofert,

Nabywca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Informacja o takiej zmianie będzie każdorazowo przesyłana za pomocą poczty elektronicznej lub faksem do Dostawcy. Zmieniony regulamin wiąże Strony od momentu poinformowania o takiej zmianie.

2. Dopuszczenie Dostawcy do udziału w Konkursie Ofert

Warunkiem udziału w Konkursie Ofert będzie przeprowadzenie poprawnej rejestracji w systemie zgodnie z instrukcją obsługi oprogramowania. Zatwierdzenie Dostawcy w systemie będzie przeprowadzone przez powołaną komisję kwalifikacyjną, po uprzednim dostarczeniu niżej wymienionych dokumentów i ich weryfikacji. Wymagane dokumenty:

aktualny odpis z KRS / wypis z ewidencji działalności gospodarczej,

zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i NIP,

polisa ubezpieczeniowa OCP / OCS,

stosowne licencje, upoważniające do świadczenia usług w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu rzeczy oraz usług spedycyjnych.

Udział w Konkursie Ofert mogą brać jedynie Dostawcy, co do których nie ma żadnych ograniczeń natury faktycznej, ekonomicznej lub prawnej, aby świadczyć Usługi na rzecz Nabywcy.

3. Zasady postępowania ofertowego w ramach Konkursu Ofert

Dostawcy mogą składać Oferty na świadczenie Usług do określonej przez system daty zamknięcia konkursu. Złożona oferta może być wielokrotnie zmieniana. Obowiązująca oferta to ta, złożona jako ostatnia przed datą zamknięcia konkursu.

Złożenie oferty nie oznacza automatycznego wyboru i nawiązania współpracy z Dostawcą.

Podstawowym kryterium wyboru Dostawcy przez Nabywcę jest zaproponowana cena usług jak również ocena Dostawcy dokonana na podstawie informacji podanych przez oferenta w części rejestracyjnej systemu.

Złożona oferta nie musi oznaczać ceny ostatecznej. Ostateczny poziom cenowy może zostać ustalony w drodze bezpośrednich negocjacji po ustaleniu planowanego poziomu obrotów.

Data, miejsce

Regulamin uczestnictwa w aukcjach elektronicznych na usługi przewozowe, organizowanych przez C.M.C. Sp. z o.o.

Aukcje elektroniczne organizowane przez firmę C.M.C. Sp. z o.o. dotyczą zakupu usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych.

Celem organizowanych aukcji jest wytypowanie usługodawcy - usług transportowych tzn. przewozowych, spedycyjnych lub logistycznych, przy wykorzystaniu do tego celu systemu przetargowego firmy C.M.C. Sp. z o.o. dostępnego na stronie: http://www.cmc.soot.pl

Ze specyfikacją poszczególnych aukcji można zapoznać się otwierając pole z opisem „przedmiot aukcji”.

Wszystkie aukcje organizowane są w oparciu o niżej przedstawione zasady:

Do uczestnictwa w przetargu potrzebny jest tylko komputer z dostępem do Internetu (minimalne wymagania, to przeglądarka Internet Explorer 6.00 - zalecana najnowsza wersja przeglądarki). Nie trzeba instalować żadnego oprogramowania. Oferenci nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przygotowaniem aukcji czy szkoleniem.

1. Dopuszczenie Dostawcy do udziału w Aukcjach elektronicznych

Warunkiem udziału w Aukcjach elektronicznych będzie przeprowadzenie poprawnej rejestracji w systemie zgodnie z instrukcją obsługi oprogramowania. Zatwierdzenie Dostawcy w systemie będzie przeprowadzone przez powołaną komisję kwalifikacyjną, po uprzednim dostarczeniu niżej wymienionych dokumentów i ich weryfikacji.

Wymagane dokumenty:

aktualny odpis z KRS / wypis z ewidencji działalności gospodarczej,

zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i NIP,

polisa ubezpieczeniowa OCP / OCS,

stosowne licencje, upoważniające do świadczenia usług w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu rzeczy oraz usług spedycyjnych.

Udział w Aukcjach elektronicznych mogą brać jedynie Dostawcy, co do których nie ma żadnych ograniczeń natury faktycznej, ekonomicznej lub prawnej, aby świadczyć Usługi na rzecz Nabywcy.

2. Przedmiot

Przedmiotem przetargu jest uregulowanie zasad współpracy polegającej na świadczeniu usług transportowych, spedycyjnych lub logistycznych w okresie lub dla ilości przewozów podanych w polu „przedmiot aukcji”.

 

Szczegółowe warunki handlowe zawarte są w Umowie Przewozu, która dostarczana jest uczestnikom aukcji w przypadku negocjacji warunków przewozu dla dłuższego okresu lub większej ilości przewozów. Jeżeli osoba kontaktowa nie dostarczyła wzoru umowy, należy uznać, że przewozy realizowane są na podstawie warunków prezentowanych w systemie przetargowym oraz Zleceniach Przewozowych/Spedycyjnych wystawianych dla poszczególnych przewozów.

Dostawca zobowiązuje się do stałości wynegocjowanych cen.

3. Szkolenie użytkowników Sytemu Przetargowego

Oferent, po otrzymaniu zaproszenia do uczestnictwa w aukcji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, proszony jest o kontakt z osobą organizującą aukcję (dane kontaktowe dostępne są w polu „przedmiot aukcji”) w celu uzyskania szczegółowych instrukcji pozwalających na zapoznanie się z technicznymi aspektami obsługi sytemu po stronie oferenta oraz ewentualnych dodatkowych warunków handlowych.

4. Składanie ofert

Składanie ofert odbędzie się w formie aukcji elektronicznej. Każdy z zaproszonych oferentów będzie miał prawo do złożenia wielu ofert cenowych.

Czas trwania aukcji, czyli czas określony na składanie ofert określony jest w szczegółach aukcji. W aukcji przewiduje się ewentualną dogrywkę. Dogrywka – automatyczne przedłużenie czasu aukcji do 5 minut, każdorazowo, gdy w ciągu ostatnich 5 minut padnie jakakolwiek oferta bez względu na miejsce Oferenta w rankingu. Ranking określa miejsce, które zajmuje Oferent.

O miejscu w rankingu decyduje wartość oferty i czas jej złożenia. Kolejność złożonych ofert, (ranking) podana jest w kolumnie Lp. tabeli „Historia licytacji”

Po zakończeniu aukcji system zablokuje możliwość składania ofert.

Uwaga: O czasie trwania aukcji decyduje zegar umieszczony w panelu aukcyjnym a nie czas prezentowany na zegarach komputerów Oferentów.

Aukcja przeprowadzona zostanie w formie aukcji dynamicznej (forma malejących cen).

Wartość oferty nie może być wyższa od ceny otwarcia (ceny wywoławczej)

Wartość każdej kolejnej oferty składanej przez Oferenta musi być niższa od JEGO poprzedniej oferty. Składana Oferta NIE MUSI być LEPSZA od oferty aktualnie prowadzącej.

5. Związanie ofertą

Złożenie przez Oferenta oferty w trakcie Aukcji Elektronicznej jest wiążące i nie może zostać wycofane. Oferent związany jest ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia Aukcji Elektronicznej, o czym zostanie poinformowany drogą elektroniczną przez firmę organizującą aukcję.

 

W przypadku odstąpienia od realizacji przewozów na warunkach wynegocjowanych w trakcie trwania Aukcji Elektronicznej, po złożeniu wiążącej oferty, Organizator aukcji zastrzega sobie prawo do obciążenia przewoźnika karą umowną w wysokości wynegocjowanej kwoty.

6. Wybór dostawcy

Wybór usługodawcy zostanie dokonany przez komisję kwalifikacyjną firmy która organizuje aukcję.

Organizator aukcji zastrzega sobie prawo do realizacji umowy przedmiotu aukcji z dowolnym oferentem biorącym udział w Aukcji Elektronicznej bądź nie zlecania realizacji umowy żadnemu z oferentów bez podania przyczyny. W żadnym przypadku Oferentom nie przysługuje wobec organizatora roszczenie o realizację zamówienia.

Organizator zobowiązany jest do dokonania wyboru finalnych Oferentów w czasie 5 dni od daty zakończenia aukcji.

Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do realizacji usługi na warunkach określonych w niniejszym dokumencie, warunkach podanych w polu „przedmiot aukcji” oraz Zleceniu Przewozowym/Spedycyjnym, lub w załączonej do niniejszego dokumentu Umowie Przewozu (przesyłanej zgodnie z punktem 1 niniejszego regulaminu), po cenie ustalonej w trakcie aukcji, zaakceptowanej przez organizatora.

Uwaga: warunki umowy podlegają negocjacjom wyłącznie w przypadku przedstawienia uwag związanych z zamieszczonymi w niej zapisami przed faktem jej podpisania przez dwie strony i uzyskaniu akceptacji proponowanych zmian ze strony organizatora. W przypadku braku akceptacji dokonania zmian w zapisach umowy prosimy o nie branie udziału w aukcji.